Học phần Dược lý cho sinh viên CNĐD DD20 cung cấp các kiến thức cơ bản về dược lý và tác dụng của các nhóm thuốc thông dụng.